flyfishingwingshootingexpo.com

İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri

YAYIN TARİHİ 2019-09-10
DOSYA BOYUTU 11,93
ISBN 9944774574
DİL TÜRK
YAZAR Prof. Dr. Abdullah Kahraman
BİÇİM: PDF EPUB MOBI
FİYAT: BEDAVA

Kitabı okumak ister misin İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri PDF formatında? İyi seçim! Bu kitap yazar tarafından yazılmıştır Prof. Dr. Abdullah Kahraman. Okumak İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri çevrimiçi şimdi çok kolay!

İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin hayatı boyunca şu dört önemli görevi üstlendiğini görmekteyiz: Dîn-i ilâhî adındaki bozuk din ile mücâdele; müslümanlar arasındaki bid’at ve hurâfelerle mücâdele; müslümanları destekleyerek Hindûlar tarafından uğradık­ları zulmü engelleme; tasavvuf ehlinin yanlış anlayış ve uygulamalarını düzelt­me.Tasavvufu işin özü ve fıkhı işin kabuğu olarak gören kimi sûfî çevrelere reddiyede bulunup âhirette hesap zamanı gelince şeriattan sorulacağını, tasav­vuftan sorulmayacağını, tarîkat ve hakîkatın şeriata hizmetkâr olduğunu ifade etmiştir. Vahdet-i vücûd konusunu yanlış anlayan sûfîleri uyarmış, vahdet-i vücûdun üzerinde vahdet-i şuhûd adında bir mertebe olduğunu, onun da üzerinde abdiyyet mertebesi bulunduğunu, asıl hedefin abdiyyete ulaşmak olduğunu belirtmiştir.İmam-ı Rabbânî (k.s.) hayatı boyunca müntesiplerinin İslâmî kaidelere ve ehlisünnet çizgi-sine bağlı kalmayı vurgulamış, yaşadığı tasavvufî hâlleri ve seyr u sülük esnasındaki ruhî tecrübelerini aktarmış ve varlık konusunu derinlemesine tartışmıştır. Fikirlerini zahir uleması gibi zihnî ve rasyonel yaklaşımlarla değil, yaşadığı tasavvufî tecrübelerle temellen-dirmiştir. Yaşadığı dönemdeki Hindistan coğrafyasının dinî ve sosyal yapısındaki aksaklık-lara eserlerinde sıklıkla işaret eden İmam-ı Rabbânî (k.s.), önemli konularda yöneticileri uyarmış ve onların İslâmî esaslara riayet etmelerini teşvik etmiştir. Müridlerine yazdığı mektuplar-da tasavvufî konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dinî ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir.Tasavvuf terminolojisine birtakım yenilikler getiren İmâm-ı Rabbânî (k.s.), daha önceki Nakşî geleneğinden farklı olarak letâife ayrı bir önem vermiş, bu latifelerin seyr ü sülûkta önemli bir mevkinin olduğuna dikkat çekmiştir

...t önemli görevi üstlendiğini görmekteyiz: "Din-i İlahi" adındaki bozuk din anlayışı ile mücadele ... İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri Kadir Özköse ... ... Kadir Özköse, Abdullah Kahraman, Necdet Tosun. Kitap Tanıtımı. İmam-ı Rabbani (k. s. )1nin hayatı boyunca şu dört önemli görevi üstlendiğini görmekteyiz: "Din-i İlahi" adındaki bozuk din anlayışı ile... Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği g ... İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri | bkmkitap.com ... .s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir. ...mümkündür: Birincisi İmâm-ı Rabbânî nin savunduğu dinî ve tasavvufî görüşler ile takındığı bazı tutumların Müslümanların bulunduğu pek çok yerde onun görüşleri ve uygulamaları benimsenmiştir. 27.30 TL. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği... ...ziyade XVII. (h.XI) Yüzyıl Nakşî Müceddidî şeyhi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Farûkî Sirhindî'nin yoğun dinî tartışmaların ve siyasî karışıklıkların olduğu bir ortamda, bazı dinî ve tasavvufî meseleleri......